• MALI I DUZI WOJOWNICY

 • MODA NA 0%

 • JOGA DLA RODZIN

 • NAD WOD? BEZ PROCENTÓW

 • OGRANICZAJ!

O NAS
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
w Olsztynie jest jednostką budżetową miasta Olsztyna powołaną do życia 1 stycznia 2000r.
Powstała z myślą o skoordynowaniu działań miasta
w problematyce uzależnień.
Powołanie MZPiTU było decyzją bardzo odważną, gdyż jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce! Wraz
z powstaniem MZPiTU, zlikwidowano olsztyńską izbę wytrzeźwień.
Fakt ten również nie ma precedensu w kraju. Jako jednostka młoda, wierzymy, że okres "rozruchu" mamy już za sobą.
Prowadzimy dwa działy zajmujące się w sposób profesjonalny profilaktyką oraz pomocą terapeutyczną tj.
 • Dział Profilaktyki, w którego skład wchodzą:
  • Punkt Pomocy "Promyk",
  • Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci
   i Młodzieży
 • Dział Terapii
NASZ PARTNER

PROFILAKTYKA
Wychowanie i profilaktyka w spo?eczno?ci lokalnej

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych.

MZPITU konferencja profilaktyczna istota zagrozenia i szanse

"Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych. Skrót panelu pt.:"WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE: ISTOTA, ZAGRO?ENIE, SZANSE". MODERACJA: PROF ZBIGNIEW B. GA?

MZPITU konferencja profilaktyczna media

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych. Skrót panelu pt.; "WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W MEDIACH". MODERACJA: REDAKTOR NACZELNY TELEWIZJI KOPERNIK MAREK JARMO?OWICZ

KIM JEST PROFILAKTYK?

Powinien by? dobrym s?uchaczem, pedagogiem i autorytetem. Rozmawiamy o wspó?czesnej definicji poj?cia: profilaktyk.

PROFILAKTYKA… NA PODWÓRKU?

Osiedle, blokowisko, ?rodowisko s?siedzkie. To przestrzenie, w których profilaktyka mo?e odgrywa? znacz?c? rol?.

SZKO?A I PROFILAKTYKA

Czy szko?a to dobre miejsce do propagowania tre?ci profilaktycznych? I czy ka?dy nauczyciel powinien mie? w sobie co? z profilaktyka? Na te pytania odpowiada profesor Bronis?aw Ga? – autor ksi??ek o tematyce profilaktycznej i wyk?adowca Wy?szej Szko?y Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

WYCHOWANIE W XXI WIEKU

To wyj?tkowa okazja do rozbudowanej dyskusji o rozwoju dzieci i m?odzie?y. Pedagodzy, terapeuci, nauczyciele i eksperci spotkali si? na konferencji „Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci”, zorganizowanej przez Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci. To temat konferencji, jak? we wrze?niu organizuje Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

MOC HARCERSKIEGO ETOSU

Harcerz to m?ody cz?owiek wolny od na?ogów – takie zasady od pocz?tku istnienia organizacji harcerskich obowi?zywa?y tych, którzy decydowali si? wst?pi? w ich szeregi. Czy dzi? etos harcerski chroni przed uzale?nieniami?

ZABAWA SPRZED LAT

To pasja do historii i rado?? z odnajdywania kolejnych, cz?sto unikalnych egzemplarzy. Rozmawiamy z Wojciechem Gudaczewskim – posiadaczem niezwyk?ej kolekcji ?o?nierzyków.

ZMIANY W MZPITU

Zmieniaj? si?, by jak najlepiej pomaga? mieszka?com Olsztyna. Odwiedzamy Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? po reorganizacji.

KONKURS W MZPITU

S? pieni?dze na dla tych, którzy chc? pomaga?. Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie czeka na ch?tnych do udzia?u w konkursie na dofinansowanie realizacji zada? publicznych z zakresu profilaktyki.

NIEBIESKI WIELORYB

Zaczyna si? od prostych zada?, które maj? zbudowa? wi?? mi?dzy mistrzem a uczniem. Koniec mo?e by? jednak tragiczny.

PAL?CE DZIECKO

Jak zareagowa? i co zrobi?, gdy rodzic dowie si?, ?e jego dziecko pali papierosy? Zapytali?my profilaktyków.

MOJE DZIECKO PALI?!

Dla wielu rodziców takie odkrycie mo?e by? szokiem. Radzimy co robi?, gdy zorientujemy si?, ?e nasze dziecko pali papierosy.

?RÓDE?KO MOCY

Wiara mo?e pomaga? – uzale?nieni przekonuj? si? o tym w Gietrzwa?dzie.

SZTUKA DAWANIA

M?odzi muzycy podzielili si? swoimi umiej?tno?ciami, by zebra? pieni?dze na sprz?t medyczny dla chorych dzieci.

FLESZ: (CZERWONY) NA SZLAKU DZIKA

Szlak Dzika – dla piechurów, którzy lubi? sp?dza? czas z rodzin?.

SPORTOWA PASJA

To okazja do nawi?zywania nowych znajomo?ci, szansa na zadbanie o w?asne zdrowie i kondycj?, a tak?e m?dre wykorzystanie wolnego czasu. Rozmawiamy o smoczych ?odziach.

POMÓC ZROZUMIE? BOGA

Wspieranie dziecka w rozwoju to najwa?niejsza rola rodziców. A jak umiej?tnie pokierowa? jego rozwojem duchowym – tego rodzice uczyli si? podczas wyk?adu zorganizowanego przez Civitas Christiana.

ROZMOWA Z DZIECKIEM O BOGU

Podejmowanie trudnych tematów w rozmowach z dzie?mi to wyzwanie, przed którym staje niemal ka?dy rodzic. Do takich tematów nale?? rozmowy o Bogu.

KIERUNEK: WAKACJE

Jak reagowa?, gdy pi?tnastoletnia córka oznajmia, ?e jedzie z ch?opakiem na wakacje pod namiot? Co wybra?: urlop ca?? rodzin? czy mo?e kolonie ucz?ce dziecko samodzielno?ci? W programie BARWY WARMII I MAZUR, z B?a?ejem Gawro?skim -dyrektorem MZPITU w Olsztynie - rozmawia Marek Jarmo?owicz.

SZLAKIEM DZIKA

Pomaszerowali mimo deszczu i niesprzyjaj?cej aury. Drugi ju? rajd pieszy „Szlakiem Dzika” zgromadzi? mi?o?ników pieszych wycieczek i wspólnego sp?dzania wolnego czasu.

JAKUBOWO MAGICZNE

Ju? po raz szósty mieszka?cy Zatorza i ca?ego Olsztyna mogli sp?dzi? rodzinnie czas wolny w Parku Jakubowo.

INTERNETOWE ZAGRO?ENIA

Na pozór niewinna zabawa – mo?e jednak mie? drastyczne konsekwencje. Rozmawiamy o internetowych wyzwaniach, którym ulegaj? m?odzi ludzie.

CHUSTA DLA BLISKO?CI

Chocia? znane s? od setek lat, to obecnie prze?ywaj? istny renesans. Chusty, w których rodzice mog? nosi? dzieci, to nie tylko wygoda. Buduj? równie? blisko?? mi?dzy opiekunami a maluchami. W Olsztynie odby? si? Europejski Tydzie? Noszenia Dzieci.

NATURALNE RODZICIELSTWO

Wi?cej wspólnoty, blisko?ci i... eko-patentów. Rodzice promuj? naturalne rodzicielstwo. Swoimi pomys?ami podzielili si? w trakcie Europejskiego Tygodnia Noszenia Dzieci, zorganizowanego w Olsztynie.

MOC POMOCY

To miejsce, gdzie dzieci i m?odzie? mog? odrobi? lekcje, odpocz?? i dobrze si? bawi?. Zagl?damy do Punktu Pomocy „MOC” Miejskiego Zespo?u Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

PIEL?GNOWA? TRZE?WO??

Spotkanie uzale?nionych w gietrzwa?dzkim sanktuarium – by umocni? postanowienie wytrwania w trze?wo?ci.

PRZEZ WIAR? DO TRZE?WO?CI

Osoby uzale?nione z ca?ej Polski spotka?y si? w Gietrzwa?dzie. Podczas VI Ogólnopolskich Dni Trze?wo?ci czerpa?y si?? do wyj?cia z na?ogów.

UZALEŻNIENIA
Wychowanie i profilaktyka w spo?eczno?ci lokalnej

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych.

MZPITU konferencja profilaktyczna istota zagrozenia i szanse

"Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych. Skrót panelu pt.:"WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE: ISTOTA, ZAGRO?ENIE, SZANSE". MODERACJA: PROF ZBIGNIEW B. GA?

MZPITU konferencja profilaktyczna media

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych. Skrót panelu pt.; "WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W MEDIACH". MODERACJA: REDAKTOR NACZELNY TELEWIZJI KOPERNIK MAREK JARMO?OWICZ

KIM JEST PROFILAKTYK?

Powinien by? dobrym s?uchaczem, pedagogiem i autorytetem. Rozmawiamy o wspó?czesnej definicji poj?cia: profilaktyk.

PROFILAKTYKA… NA PODWÓRKU?

Osiedle, blokowisko, ?rodowisko s?siedzkie. To przestrzenie, w których profilaktyka mo?e odgrywa? znacz?c? rol?.

SZKO?A I PROFILAKTYKA

Czy szko?a to dobre miejsce do propagowania tre?ci profilaktycznych? I czy ka?dy nauczyciel powinien mie? w sobie co? z profilaktyka? Na te pytania odpowiada profesor Bronis?aw Ga? – autor ksi??ek o tematyce profilaktycznej i wyk?adowca Wy?szej Szko?y Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

WYCHOWANIE W XXI WIEKU

To wyj?tkowa okazja do rozbudowanej dyskusji o rozwoju dzieci i m?odzie?y. Pedagodzy, terapeuci, nauczyciele i eksperci spotkali si? na konferencji „Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci”, zorganizowanej przez Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci. To temat konferencji, jak? we wrze?niu organizuje Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

MOC HARCERSKIEGO ETOSU

Harcerz to m?ody cz?owiek wolny od na?ogów – takie zasady od pocz?tku istnienia organizacji harcerskich obowi?zywa?y tych, którzy decydowali si? wst?pi? w ich szeregi. Czy dzi? etos harcerski chroni przed uzale?nieniami?

ZABAWA SPRZED LAT

To pasja do historii i rado?? z odnajdywania kolejnych, cz?sto unikalnych egzemplarzy. Rozmawiamy z Wojciechem Gudaczewskim – posiadaczem niezwyk?ej kolekcji ?o?nierzyków.

ZMIANY W MZPITU

Zmieniaj? si?, by jak najlepiej pomaga? mieszka?com Olsztyna. Odwiedzamy Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? po reorganizacji.

NIEBIESKI WIELORYB

Zaczyna si? od prostych zada?, które maj? zbudowa? wi?? mi?dzy mistrzem a uczniem. Koniec mo?e by? jednak tragiczny.

PAL?CE DZIECKO

Jak zareagowa? i co zrobi?, gdy rodzic dowie si?, ?e jego dziecko pali papierosy? Zapytali?my profilaktyków.

MOJE DZIECKO PALI?!

Dla wielu rodziców takie odkrycie mo?e by? szokiem. Radzimy co robi?, gdy zorientujemy si?, ?e nasze dziecko pali papierosy.

?RÓDE?KO MOCY

Wiara mo?e pomaga? – uzale?nieni przekonuj? si? o tym w Gietrzwa?dzie.

FLESZ: (CZERWONY) NA SZLAKU DZIKA

Szlak Dzika – dla piechurów, którzy lubi? sp?dza? czas z rodzin?.

INTERNETOWE ZAGRO?ENIA

Na pozór niewinna zabawa – mo?e jednak mie? drastyczne konsekwencje. Rozmawiamy o internetowych wyzwaniach, którym ulegaj? m?odzi ludzie.

PIEL?GNOWA? TRZE?WO??

Spotkanie uzale?nionych w gietrzwa?dzkim sanktuarium – by umocni? postanowienie wytrwania w trze?wo?ci.

PRZEZ WIAR? DO TRZE?WO?CI

Osoby uzale?nione z ca?ej Polski spotka?y si? w Gietrzwa?dzie. Podczas VI Ogólnopolskich Dni Trze?wo?ci czerpa?y si?? do wyj?cia z na?ogów.

PRZEGRA? ?YCIE

Uzale?nienie od hazardu mo?e zacz?? si? bardzo niewinnie. A stwierdzenie „gram, bo wygrywam” zwykle ko?czy si? przegranym ?yciem.

PLANY PROFILAKTYKÓW

Kolejne edycje sprawdzonych programów profilaktycznych – ale tak?e zupe?nie nowe i pionierskie pomys?y. Olszty?scy profilaktycy zdradzili nam swoje plany na nadchodz?ce miesi?ce.

UWAGA NA LEK

Na ból g?owy, na gor?czk?, na przezi?bienie. Wielu z nas leki przeciwbólowe przyjmuje niemal przy ka?dym nieprzyjemnym symptomie. Takie dzia?anie mo?e wywo?a? niepo??dane skutki.

PIERWSZA POMOC U DZIECKA

To podstawowe zasady, które pozwol? rodzicowi zachowa? spokój w niebezpiecznej sytuacji. Rozmawiamy o udzielaniu dziecku pierwszej pomocy i... dobieraniu fotelików samochodowych.

BEZPIECZNY MALUCH

Potencja? komórek macierzystych, pierwsza pomoc w nag?ych wypadkach i... odpowiedni dobór samochodowego fotelika. To tematy warsztatów ogólnopolskiej kampanii Bezpieczny Maluch.

GAMEGRINDER

Planszowe, karciane, bitewne, figurkowe, fabularne i zr?czno?ciowe. Na kilka chwil lub na d?ugie godziny. Dla m?odszych i starszych, pocz?tkuj?cych i zaawansowanych. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie po raz kolejny mo?na by?o pogra? w gry towarzyskie.

CI??A I ALKOHOL

Nosz? w sobie nowe ?ycie – a mimo to szkodz? mu, si?gaj?c po alkohol.

EKOUZALE?NIENIE

?ycie w zgodzie z natur? – i z sam? sob?. To zasady, którymi kieruje si? Beata Kowalska – mi?o?niczka ekologii.

500 ZA PALENIE

Za palenie papierosów w okre?lonych miejscach publicznych grozi pi?ciusetz?otowy mandat. W Olsztynie od 24 stycznia znacznie ro?nie liczba takich miejsc.

STEREOTYP NARKOMANA

Ten problem dotyka coraz wi?ksz? liczb? ludzi. Z uzale?nieniem od narkotyków borykaj? si? nie tylko osoby ?yj?ce w tak zwanym trudnym ?rodowisku.

STRZYKAWKA

To jeden z najwi?kszych problemów wspó?czesnych spo?ecze?stw. O narkomanii trudno jednak mówi? wprost, cho? mo?na j? znale?? niemal na ka?dym kroku.

PROBLEMY
MZPITU konferencja profilaktyczna istota zagrozenia i szanse

"Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych. Skrót panelu pt.:"WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE: ISTOTA, ZAGRO?ENIE, SZANSE". MODERACJA: PROF ZBIGNIEW B. GA?

MZPITU konferencja profilaktyczna media

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych. Skrót panelu pt.; "WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W MEDIACH". MODERACJA: REDAKTOR NACZELNY TELEWIZJI KOPERNIK MAREK JARMO?OWICZ

SZKO?A I PROFILAKTYKA

Czy szko?a to dobre miejsce do propagowania tre?ci profilaktycznych? I czy ka?dy nauczyciel powinien mie? w sobie co? z profilaktyka? Na te pytania odpowiada profesor Bronis?aw Ga? – autor ksi??ek o tematyce profilaktycznej i wyk?adowca Wy?szej Szko?y Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

WYCHOWANIE W XXI WIEKU

To wyj?tkowa okazja do rozbudowanej dyskusji o rozwoju dzieci i m?odzie?y. Pedagodzy, terapeuci, nauczyciele i eksperci spotkali si? na konferencji „Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci”, zorganizowanej przez Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

MOJE DZIECKO PALI?!

Dla wielu rodziców takie odkrycie mo?e by? szokiem. Radzimy co robi?, gdy zorientujemy si?, ?e nasze dziecko pali papierosy.

INTERNETOWE ZAGRO?ENIA

Na pozór niewinna zabawa – mo?e jednak mie? drastyczne konsekwencje. Rozmawiamy o internetowych wyzwaniach, którym ulegaj? m?odzi ludzie.

MOC POMOCY

To miejsce, gdzie dzieci i m?odzie? mog? odrobi? lekcje, odpocz?? i dobrze si? bawi?. Zagl?damy do Punktu Pomocy „MOC” Miejskiego Zespo?u Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

PIEL?GNOWA? TRZE?WO??

Spotkanie uzale?nionych w gietrzwa?dzkim sanktuarium – by umocni? postanowienie wytrwania w trze?wo?ci.

PRZEZ WIAR? DO TRZE?WO?CI

Osoby uzale?nione z ca?ej Polski spotka?y si? w Gietrzwa?dzie. Podczas VI Ogólnopolskich Dni Trze?wo?ci czerpa?y si?? do wyj?cia z na?ogów.

PRZEGRA? ?YCIE

Uzale?nienie od hazardu mo?e zacz?? si? bardzo niewinnie. A stwierdzenie „gram, bo wygrywam” zwykle ko?czy si? przegranym ?yciem.

WYWIAD PRZECIWBÓLOWY

Gdy co? mnie boli – si?gam po tabletk?. To nawyk, który mo?e mie? negatywne skutki. Rozmawiamy o konsekwencjach d?ugotrwa?ego za?ywania leków przeciwbólowych.

UWAGA NA LEK

Na ból g?owy, na gor?czk?, na przezi?bienie. Wielu z nas leki przeciwbólowe przyjmuje niemal przy ka?dym nieprzyjemnym symptomie. Takie dzia?anie mo?e wywo?a? niepo??dane skutki.

PAPIEROS I CI??A

Wady ?o??dka, jelit, ko?czyn, stawów i wzroku – to tylko niektóre ze schorze?, które kobieta pal?ca tyto? podczas ci??y mo?e wywo?a? u swojego dziecka.

PROCENTY W CI??Y

Szkodz? nie tylko sobie, ale i swoim nienarodzonym dzieciom. Rozmawiamy o zgubnych konsekwencjach picia alkoholu przez kobiety w ci??y.

CI??A I ALKOHOL

Nosz? w sobie nowe ?ycie – a mimo to szkodz? mu, si?gaj?c po alkohol.

500 ZA PALENIE

Za palenie papierosów w okre?lonych miejscach publicznych grozi pi?ciusetz?otowy mandat. W Olsztynie od 24 stycznia znacznie ro?nie liczba takich miejsc.

STRZYKAWKA

To jeden z najwi?kszych problemów wspó?czesnych spo?ecze?stw. O narkomanii trudno jednak mówi? wprost, cho? mo?na j? znale?? niemal na ka?dym kroku.

PROFILAKTYCZNE FERIE

ZAKUPOWE SZALE?STWO

Drogi prezent nie zawsze b?dzie gwarancj? udanych ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Profilaktycy zach?caj?, by zamiast na zakupowym szale?stwie, skupi? si? na wspólnym ich prze?ywaniu

PROFILAKTYKA DLA DOROS?YCH

Jak budowa? zdrow? wi?? z dzieckiem? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie zorganizowa? konferencj? o wychowaniu, adresowan? do doros?ych.

NOWA SZKO?A

To trudny czas pe?en emocji, które mo?na jednak opanowa? dzi?ki odpowiedniemu wsparciu. Rozmawiamy o pocz?tkowych tygodniach nauki i metodach, dzi?ki którym rodzic mo?e pomóc dziecku poradzi? sobie ze stresem.

POCZ?TEK SZKO?Y

To naturalne odczucia, których nie nale?y si? obawia?. Stres zwi?zany z pierwszymi tygodniami nauki w szkole na pewno minie, je?li dziecko b?dzie mia?o oparcie w rodzicach.

CYBERPRZEMOC

To gro?ne zjawisko, z którym spotka?a si? niemal po?owa m?odych ludzi mi?dzy 14 a 17 rokiem ?ycia. Cyberprzemoc. Jakie s? jej przyczyny?

NA PLA?? BEZ PROCENTÓW

Zakaz picia alkoholu w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Ukiel poza miejscami wyznaczonymi. Tak? decyzj? podj?li olszty?scy radni, a popar? j? wojewoda warmi?sko-mazurski.

BUDOWA? WI??

Wakacje to dobry czas dla rodziny. Z MZPiTU zastanawiamy si? jak wzmacnia? wi?zi, które mog? uchroni? nasze dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami.

WAKACYJNE ZAGRO?ENIA

Wakacyjna beztroska mo?e by? niebezpieczna. Specjali?ci z MZPiTU s? jednak zdania, ?e swoboda mo?e i?? w parze ze zdrowym rozs?dkiem.

MIRA? FORTUNY

Z?udzenie szybkiego wzbogacenia si? – to najcz??ciej przyci?ga do gry na automatach. Tyle, ?e w ich przypadkach o wygranej decyduje nie los, a oszu?ci. I cho? urz?dzenia s? najcz??ciej nielegalne, to bardzo trudno z nimi walczy?.

ZGASI? PAPIEROSA

Co 6 sekund na ?wiecie umiera palacz. W Polsce z powodu tytoniowego na?ogu ginie rocznie 70 tysi?cy osób – to czterna?cie razy wi?cej, ni? w wypadkach samochodowych. Mo?e wi?c warto rzuci??

POCZU? MUZYK?

Wprawdzie nie s? w stanie us?ysze? muzyki – ale doskonale j? czuj?. Grupa uczniów Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nies?ysz?cych w Olsztynie stworzy?a kolejny z serii teledysków w j?zyku migowym.

NOWE PRZEPISY ANTYALKOHOLOWE

Profilaktycy nie maj? w?tpliwo?ci - mniejsza dost?pno?? alkoholu to potencjalnie mniej osób z uzale?nieniem. Rozmawiamy o propozycji nowelizacji przepisów, która ma ograniczy? liczb? punktów sprzeda?y procentowych trunków.

MAPA MZPiTU
Wychowanie i profilaktyka w spo?eczno?ci lokalnej

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci" to temat konferencji jak? zorganizowa? Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie. By?a skierowana do pedagogów, psychologów, wychowawców, przedstawicieli sektora NGO, realizatorów zada? z zakresu wspó?czesnej profilaktyki. Uczestnicy wzi?li te? udzia? w panelach dyskusyjnych.

KIM JEST PROFILAKTYK?

Powinien by? dobrym s?uchaczem, pedagogiem i autorytetem. Rozmawiamy o wspó?czesnej definicji poj?cia: profilaktyk.

PROFILAKTYKA… NA PODWÓRKU?

Osiedle, blokowisko, ?rodowisko s?siedzkie. To przestrzenie, w których profilaktyka mo?e odgrywa? znacz?c? rol?.

SZKO?A I PROFILAKTYKA

Czy szko?a to dobre miejsce do propagowania tre?ci profilaktycznych? I czy ka?dy nauczyciel powinien mie? w sobie co? z profilaktyka? Na te pytania odpowiada profesor Bronis?aw Ga? – autor ksi??ek o tematyce profilaktycznej i wyk?adowca Wy?szej Szko?y Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

WYCHOWANIE W XXI WIEKU

To wyj?tkowa okazja do rozbudowanej dyskusji o rozwoju dzieci i m?odzie?y. Pedagodzy, terapeuci, nauczyciele i eksperci spotkali si? na konferencji „Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci”, zorganizowanej przez Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA

Wychowanie i profilaktyka w ?wiecie warto?ci. To temat konferencji, jak? we wrze?niu organizuje Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie.

ZABAWA SPRZED LAT

To pasja do historii i rado?? z odnajdywania kolejnych, cz?sto unikalnych egzemplarzy. Rozmawiamy z Wojciechem Gudaczewskim – posiadaczem niezwyk?ej kolekcji ?o?nierzyków.

ZMIANY W MZPITU

Zmieniaj? si?, by jak najlepiej pomaga? mieszka?com Olsztyna. Odwiedzamy Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? po reorganizacji.

KONKURS W MZPITU

S? pieni?dze na dla tych, którzy chc? pomaga?. Miejski Zespó? Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? w Olsztynie czeka na ch?tnych do udzia?u w konkursie na dofinansowanie realizacji zada? publicznych z zakresu profilaktyki.

NIEBIESKI WIELORYB

Zaczyna si? od prostych zada?, które maj? zbudowa? wi?? mi?dzy mistrzem a uczniem. Koniec mo?e by? jednak tragiczny.

?RÓDE?KO MOCY

Wiara mo?e pomaga? – uzale?nieni przekonuj? si? o tym w Gietrzwa?dzie.

SZTUKA DAWANIA

M?odzi muzycy podzielili si? swoimi umiej?tno?ciami, by zebra? pieni?dze na sprz?t medyczny dla chorych dzieci.

Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

 • 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
 • tel. (89) 535 77 78, (89) 535 77 79,
 • fax (89) 535 77 80
 • e-mail: sekretariat@mzpitu.pl
 • NIP:739-30-80-547
 • Regon: 510-927-067
Dział Profilaktyki

 • 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
 • tel. (89) 535 77 78, (89) 535 77 79,
 • fax (89) 535 77 80

Punkt pomocy "PROMYK"

 • 10-046 Olsztyn, ul. Niepodległości 85.
 • tel.: (89) 521 35 13
  • Informacje i zapisy
Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży
 • 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 5,
 • tel.: (89) 533 58 22

Dział Terapii
 • 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 36
 • tel.: 89 542 94 66
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8 tel. (089) 535 77 78, (089) 535 77 79, fax (089) 535 77 80
"Copyright . 2009 MZPiTU. All Rights Reserved."